DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Bericht 136 H-HR 2010 voorziet een bijzondere toelage voor personeelsleden die wegens hun werkzaamheden aan grote koude worden blootgesteld.

Deze toelage wordt zowel toegekend aan statutaire als niet-statutaire medewerkers die gedurende minstens 1 uur buiten in de grote koude gewerkt hebben tussen 0 en 24 uur. Deze toelage wordt ook toegekend aan personeelsleden tewerkgesteld in grote hallen (Vb. werkplaatsen) die niet uitgerust zijn met vaste of extra verwarmingstoestellen, alsook het treinpersoneel (inbegrip bestuurders rangeringen,…).

Voor de toekenning van de toelage worden betrokken data weerhouden waarop het KMI een temperatuur gelijk of lager dan -7° C vaststelt. HR-Rail ontvangt van het KMI de minima van de temperaturen die door het Observatorium van Ukkel geregistreerd werden. Deze informatie geldt als enige referentie voor alle onmiddellijke chefs binnen de Belgische Spoorwegen. De onmiddellijke chefs dienen de procedure voor aanvraag van de toelage toe te passen en maken maandelijks en afzonderlijk voor statutaire en niet-statutaire personeelsleden de voorziene documenten op.

Het basisuurbedrag voor de bijzondere toelage voor periodes van grote koude is gelijk aan:

  • Voor het statutaire personeelslid: 5 % van het uurbedrag van de geïndexeerde globale wedde, in voorkomend geval verhoogd met het geïndexeerde uurbedrag van de toelage voor uitoefening van hogere functies waarvan het op diezelfde dag geniet;
  • Voor het niet-statutaire personeelslid: 5 % van het uurbedrag van de geïndexeerde globale wedde.

 

De bijzondere toelage voor grote koude mag gecumuleerd worden met andere toelagen en vergoedingen.