DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS wil vooral haar fierheid benadrukken over het spoorwegpersoneel dat heeft aangetoond een essentiële dienst te verlenen aan de samenleving. Het spoorwegpersoneel heeft veel moed en professionele inzet getoond sinds de uitbraak van de pandemie.

Het spoorwegpersoneel heeft er alles aan gedaan om de Treindienst van Nationaal Belang te doen werken en dusdanig een veilige en publieke dienstverlening te verlenen aan onze reizigers. We betreuren ten zeerste de haast van de regering om de normale treindienst te hervatten op vier mei aanstaande. Het gaat immers om 30.000 werknemers die niet alleen geïnformeerd en geduid dienen te worden op een gestructureerde manier, maar ook de nodige beschermingsmiddelen tijdig dienen te verkrijgen.

In functie hiervan heeft ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS de samenroeping van een Nationale Commissie PBW gevraagd. Deze commissie waakt over de correcte toepassing van de veiligheidsvoorwaarden én -maatregelen binnen de Belgische Spoorwegen.

ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS heeft 4 essentiële voorwaarden aangebracht met betrekking tot de hervatting van het vervoersplan op 4 mei. Deze vier voorwaarden zijn essentieel om onze goedkeuring te geven inzake het hervatten van de normale treindienst.

1)  Er moet op toegezien worden dat er voldoende personeel is om de normale treindienst op te starten met de zekerheid dat de voorziene compensatie- en rustdagen kunnen verleend worden volgens de bepalingen van ARPS 541.  Het management van de Belgische spoorwegen heeft dit bevestigd.

2) De nodige beschermingsmiddelen moeten voorzien en voldoende zijn: mondmaskers, handschoenen, handgel, reinigingskits, etc... De gebruiksprocedures dienen eveneens duidelijk geïnstrueerd te worden voor 4 mei en dit voor elke beroepscategorie.

3) Essentiële hygiënische maatregelen dienen genomen te worden: het reinigen van materieel en lokalen na elke dienst, het aanpassen van de werkposten en uitvoering (social distancing, beveiliging van loketten, zitplaatsen in treinen, reizigerscontrole, refters, kleedkamers, douches, ventilatie van de werkplekken, plexi-glas, etc...).  

Het management van de Belgische spoorwegen verzekert ons dat deze maatregelen zullen genomen en nageleefd worden. Als syndicale organisatie zullen we hier nauwgezet op letten. Door middel van markeringen, aanpassen van lokalen en informatiecampagnes wordt het respecteren van de “social distancing” gesensibiliseerd. Indien “social distancing” niet mogelijk is, zijn de voorziene beschermingsmiddelen verplicht en aangepast volgens noodzaak per beroepscategorie.

4) Wat betreft de logistieke opvolging: over hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen beschikken de verschillende entiteiten van de Belgische spoorwegen? Wat is de leveringsdatum (vóór 4 mei)? Is de bevoorrading voldoende en tijdig gegarandeerd?  Het management bevestigt ons dat de voorraad voldoende is en er bestellingen gedaan zijn. Deze bestellingen worden in mei geleverd waardoor de bevoorrading momenteel alvast tot eind augustus gegarandeerd is.

Het management van de Belgische spoorwegen heeft ons verzekerd dat als de voorziene beschermingsmaatregelen niet verwezenlijkt worden, de taken ook niet uitgevoerd zullen worden. Als syndicale organisatie zullen we erop toekijken dat dit effectief wordt opgevolgd.

We vragen in functie hiervan dan ook een risicoanalyse in de betrokken werkzetels waar dit nog niet zou gedaan zijn, en dit in overleg en samenwerking met de leden van de comités PBW. Op onze vraag zullen de comités PBW dan ook hervat worden. Het management bevestigt dat de comités zullen samengeroepen worden de komende 15 dagen. Een uitzonderlijk comité PBW zal door ons gevraagd worden indien deze termijn niet gerespecteerd wordt.

Het management bevestigt dat telewerken voorlopig dé norm blijft.

Wat de reizigersbeweging betreft, eisen we dat de hygiënische regels gegarandeerd zijn en nageleefd worden. We vragen een duidelijke communicatie wie hier zal op toezien. We willen de zekerheid dat de politie maximaal kan tussenkomen, samen met onze medewerkers van Securail die over dezelfde beschermingsmiddelen dienen te beschikken als de politiediensten (FFP2 mondmaskers). Het management bevestigt dat ze nauwe contacten onderhoudt met de politiediensten.

We vragen eenieder om bij problemen of vragen onze militanten en gewestelijke secretarissen onmiddellijk te contacteren.

Het Nationaal Secretariaat